Cẩm Nang

Trang chủ > Cẩm nang

Lò rèn

01/12/2015

Trong Ma Kiếm Lục, tăng thuộc tính cho nhân vật đều có những cách riêng, tuy nhiên cơ bản nhất chính là rèn trang bị. Cùng 1 trang bị giống nhau nhưng được trui rèn khác nhau có thể tạo nên sự khác biệt một trời một vực.

Giới thiệu

Người chơi khi đạt đến cấp 31 sẽ mở tính năng Rèn, có thể thông qua biểu tượng Rèn trên giao diện hoặc phím tắt W để mở tính năng rèn trang bị.

Nguyên liệu để rèn trang bị nhận được khi tham gia vào các phó bản, hoạt động hàng ngày hoặc hợp thành từ trong Lò Luyện 1 số nguyên liệu được bán tại Trân các.

Phân loại

Cường hóa

Cường hóa trang bị cần Đá Cường Hóa, khi thành công sẽ tăng thuộc tính căn bản của trang bị, cấp cường hóa cao nhất là 25. Cấp cường hóa khác nhau sẽ cần Đá Cường Hóa khác nhau.

Cường hóa sẽ có tỉ lệ thành công nhất định, người chơi có VIP cấp cao và Thần Lư Ma Tộc cấp cao sẽ tăng thêm tỉ lệ thành công.

Nếu nguyên liệu cường hóa là khóa, khi cường hóa xong trang bị sẽ trở thành trang bị khóa.

Tẩy luyện

Tẩy luyện trang bị cần dùng Đá Tẩy Luyện, tẩy luyện cùng một trang bị nhiều lần sẽ có cơ hội nhận được thuộc tính tốt hơn. Trong khi tẩy luyện có thể dùng Khóa Tẩy Luyện để giữ lại thuộc tính mong muốn.

Phẩm chất trang bị khác nhau sẽ cần Đá Tẩy Luyện khác nhau, đồng thời số thuộc tính tẩy luyện ra cũng sẽ khác nhau:

  • Lục, Lam: 3
  • Tím, Chân-Tím: 5
  • Cam, Chân-Cam: 6

Nếu nguyên liệu tẩy luyện là khóa, khi tẩy luyện xong trang bị sẽ trở thành trang bị khóa.

Tăng cấp

Chỉ có trang bị có phẩm chất từ Tím trở lên mới có thể tiến hành tăng cấp, tăng cấp sẽ tốn Đá Tăng Cấp, Huyền ThiếtHuyền Thiên Thạch, trang bị khác nhau sẽ cần số lượng nguyên liệu khác nhau.

Tăng cấp thành công sẽ có tỷ lệ rớt cấp cường hóa và phẩm chất trang bị, cần dùng Phù Tăng Cấp để bảo hộ trang bị không bị rớt cấp cường hóa và phẩm chất.

Các loại trang bị khác sẽ có cấp tăng cấp khác nhau:

  • Phòng cụ: 30 - 50 - 70 - 90 - 110
  • Trang sức, vũ khí: 40 - 60 - 80 - 100 - 120

Nếu nguyên liệu tăng cấp là khóa, khi tăng cấp xong trang bị sẽ trở thành trang bị khóa.

Tinh luyện

Tinh luyện trang bị sẽ cần tốn Huyền Thiết, Tinh Luyện Thần ThạchThủy Tinh. Nguyên tắc tinh luyện trang bị như sau:

  • Trang bị cấp 50 trở lên, phẩm chất Tím có thể tinh luyện thành Chân-Tím.
  • Trang bị cấp 90 trở lên, phẩm chất Tím có thể tinh luyện thành Cam.
  • Trang bị cấp 90 trở lên, phẩm chất Chân-Tím có thể tinh luyện thành Chân-Cam.

Nếu nguyên liệu tinh luyện là khóa, khi tinh luyện xong trang bị sẽ trở thành trang bị khóa.

Phẩm chất

Tăng phẩm chất cần dùng Cương Chi Hồn, tăng thành công sẽ giúp trang bị tăng thêm nhiều thuộc tính. Các cấp phẩm chất của trang bị theo thứ tự từ thấp lên cao gồm: Thường - Ưu-Tinh - Trác Việt - Hoàn Mỹ.

Nếu nguyên liệu tăng phẩm chất là khóa, khi tăng phẩm chất xong trang bị sẽ trở thành trang bị khóa.

Kế thừa

Chỉ có trang bị Tím trở lên mới có thể tiến hành kế thừa, kết quả kế thừa sẽ bảo lưu trang bị có cấp cường hóa, phẩm chấttẩy luyện cao nhất. Trong lúc kế thừa, bảo thạch sẽ tự động gỡ bỏ và chuyển vào Túi của nhân vật.

Nếu nguyên liệu kế thừa là khóa, khi kế thừa xong trang bị sẽ trở thành trang bị khóa.

Phân giải

Dùng để phân giải trang bị thừa, sau khi phân giải sẽ nhận được Đá Tẩy Luyện, tương ứng với màu của trang bị.

Nếu trang bị là khóa, sau khi phân giải sẽ nhận được Đá Tẩy Luyện khóa.

Phụ linh

Trang bị cấp 80 trở lên khi cường hóa +10 có thể tiến hành phụ linh, cấp trang bị khác nhau sẽ cần số lượng Phụ Linh Ngọc khác nhau.

Trong quá trình phụ linh nếu thất bại sẽ bị giảm cấp phụ linh, tuy nhiên khi cấp phụ linh đạt tới 5 - 10 - 15 – 20 sẽ kích hoạt tính năng bảo hộ cấp, khi phụ linh thất bại sẽ hạ đến cấp được bảo hộ.

 

Thất Nguyệt kính bút